În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
                               NESECRET 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„Anghel Saligny” AL JUDEŢULUI VRANCEA 

PROCEDURA

privind avizarea planurilor de intervenţie PS – 03 - SC

 - extras -

  DESCRIEREA PROCEDURII:

 1.      Depunerea planului de intervenţie la sediul inspectoratului

a)    Planul de intervenţie se depune în vederea avizării, la sediul inspectoratului, în două exemplare, cu adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică şi în care se regăsesc datele de identificare ale beneficiarului (numele şi prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax);

 

b)   Personalul desemnat din cadrul Compartimentului Secretariat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny”" al judeţului Vrancea preia şi înregistrează documentaţia primită;

 

c)    După înregistrare, adresa împreună cu cele două exemplare ale planului de intervenţie se repartizează spre soluţionare Centrului Operaţional, de către inspectorul şef.

 

2.      Verificarea planului de intervenţie

 2.1.      Personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional înregistrează toate datele referitoare la obiectiv în registrul de evidenţă;

 2.2.      În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării planului de intervenţie, specialiştii centrului operaţional trimit un exemplar al planului de intervenţie la subunitatea în al cărei raion de intervenţie se află obiectivul vizat, în condiţiile în care sunt respectate cerinţele de formă (existenţa a două exemplare ale planului de intervenţie, iar elementele de conţinut ale acestuia sunt similare cu cele prevăzute în anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007);

 2.3.      În cazul în care nu sunt respectate cerinţele de formă sau planul de intervenţie nu este întocmit de către o persoană care are acest drept, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, se transmite către solicitant adresa de respingere;

2.4.      În momentul executării recunoaşterilor la obiectiv de către personalul desemnat de la nivelul subunităţii va solicita, dacă situaţia o impune, informaţii rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea riscului de incendiu.

 

NOTĂ: Pentru obiectivele care se află în raionul de intervenţie al unei subunităţi aparţinând altui inspectorat judeţean, planul de intervenţie se transmite pentru verificare subunităţii care asigură timpul de răspuns cel mai mic.

 2.5.      Personalul desemnat din cadrul subunităţii verifică atât formal cât şi pe fond, prin executarea unei recunoaşteri în teren, concordanţa dintre datele despre obiectiv din planul de intervenţie şi realitatea din teren, completând punctele I şi II ale Referatului de verificare.

 În termen de 10 zile calendaristice de la primirea planului, subunitatea înaintează Centrului Operaţional planul, împreună cu Referatul de verificare completat.

 2.6.      În termen de 5 zile calendaristice din momentul primirii planului de intervenţie de la subunitate, personalul desemnat din cadrul Centralul Operaţional finalizează Referatul de verificare, pe care îl prezintă pentru verificare şefului Centrului Operaţional, care îl înaintează spre vizare Prim-adjunctului inspectorului şef.

 3.   Avizarea/neavizarea planului de intervenţie

 3.1.      Avizarea planului de intervenţie se materializează prin semnarea şi ştampilarea primei pagini a acestuia de către Inspectorul şef şi prin ştampilarea cu aceeaşi ştampilă a fiecărei pagini a documentului.

 3.2.      Neavizarea planului de intervenţie se materializează prin întocmirea de către personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional a unei adrese semnate de către inspectorul şef care conţine motivele respingerii.

 3.3.      Termenul de emitere a avizelor sau a adreselor de respingere a cererilor este de maximum 30 zile, termen care curge de ia data depunerii documentaţiei complete.

 4.   Predarea planului de intervenţie la beneficiar/subunitate

 4.1.      Planurile de intervenţie avizate sau neavizate şi adresele de răspuns se predau de către personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional, compartimentului Secretariat şi documente clasificate, în vederea expedierii acestora în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

 4.2.      În cazul în care planul de intervenţie este avizat, un exemplar se înmânează solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia de către persoana desemnată din cadrul compartimentului Secretariat şi documente clasificate, iar în situaţia în care planul de intervenţie nu este avizat, ambele exemplare ale planului de intervenţie se înmânează solicitantului împreună cu adresa de respingere a emiterii avizului.

 4.3.      În cazul în care planul de intervenţie este avizat, cel de-al doilea exemplar se trimite la subunitatea în al cărei raion de intervenţie se află obiectivul vizat. Pentru obiectivele care se află în raionul de intervenţie al unei subunităţi aparţinând altui inspectorat judeţean, o copie a planului de intervenţie se transmite subunităţii proprii care asigură timpul de răspuns cel mai mic.

 4.4.      În situaţia în care solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea documentaţiilor depuse, în termen de 6 luni de la data înştiinţării, documentele respective sunt clasate şi arhivate potrivit reglementărilor în vigoare, la nivelul Centrului Operaţional.

 MENŢIUNI:

1.      Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate şi eficienţă a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, pentru:

 

-      operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;

-      clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

 2.      Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

 
3.   Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef.

4.      Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După actualizare, acesta se supune reavizării conform prevederilor prezentei proceduri.

5.      Pot întocmi planuri de intervenţie:

  -   ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. 164/2007;

 -   cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.

6.      Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în Anexa nr.3 1a Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. 163/2007.

 DISPOZIŢII FINALE:

 a) Această procedură se aplică începând cu data de 10.12.2012.

 
procedura 00001
procedura 00002
procedura 00004
procedura 00003

 

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                              NESECRET                  

                                                                                                                                

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                   

    „Anghel Saligny” AL JUDEŢULUI VRANCEA                                

                                      

                                 

 

 

 PROCEDURA

privind avizarea planurilor de intervenţie PS – 03 - SC

- extras -

 

DESCRIEREA PROCEDURII:

1.      Depunerea planului de intervenţie la sediul inspectoratului

 

a)    Planul de intervenţie se depune în vederea avizării, la sediul inspectoratului, în două exemplare, cu adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică şi în care se regăsesc datele de identificare ale beneficiarului (numele şi prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax);

b)   Personalul desemnat din cadrul Compartimentului Secretariat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny”" al judeţului Vrancea preia şi înregistrează documentaţia primită;

c)    După înregistrare, adresa împreună cu cele două exemplare ale planului de intervenţie se repartizează spre soluţionare Centrului Operaţional, de către inspectorul şef.

2.      Verificarea planului de intervenţie

 

2.1.      Personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional înregistrează toate datele referitoare la obiectiv în registrul de evidenţă;

2.2.      În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării planului de intervenţie, specialiştii centrului operaţional trimit un exemplar al planului de intervenţie la subunitatea în al cărei raion de intervenţie se află obiectivul vizat, în condiţiile în care sunt respectate cerinţele de formă (existenţa a două exemplare ale planului de intervenţie, iar elementele de conţinut ale acestuia sunt similare cu cele prevăzute în anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163/2007);

2.3.      În cazul în care nu sunt respectate cerinţele de formă sau planul de intervenţie nu este întocmit de către o persoană care are acest drept, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, se transmite către solicitant adresa de respingere;

2.4.      În momentul executării recunoaşterilor la obiectiv de către personalul desemnat de la nivelul subunităţii va solicita, dacă situaţia o impune, informaţii rezultate din scenariul de securitate la

incendiu sau din evaluarea riscului de incendiu.__________________________________________

NOTĂ: Pentru obiectivele care se află în raionul de intervenţie al unei subunităţi aparţinând altui inspectorat judeţean, planul de intervenţie se transmite pentru verificare subunităţii care asigură timpul de răspuns cel mai mic.

2.5.      Personalul desemnat din cadrul subunităţii verifică atât formal cât şi pe fond, prin executarea unei recunoaşteri în teren, concordanţa dintre datele despre obiectiv din planul de intervenţie şi realitatea din teren, completând punctele I şi II ale Referatului de verificare.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea planului, subunitatea înaintează Centrului Operaţional planul, împreună cu Referatul de verificare completat.

2.6.      În termen de 5 zile calendaristice din momentul primirii planului de intervenţie de la subunitate, personalul desemnat din cadrul Centralul Operaţional finalizează Referatul de verificare, pe care îl prezintă pentru verificare şefului Centrului Operaţional, care îl înaintează spre vizare Prim-adjunctului inspectorului şef.

3.   Avizarea/neavizarea planului de intervenţie

3.1.      Avizarea planului de intervenţie se materializează prin semnarea şi ştampilarea primei pagini a acestuia de către Inspectorul şef şi prin ştampilarea cu aceeaşi ştampilă a fiecărei pagini a documentului.

3.2.      Neavizarea planului de intervenţie se materializează prin întocmirea de către personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional a unei adrese semnate de către inspectorul şef care conţine motivele respingerii.

3.3.      Termenul de emitere a avizelor sau a adreselor de respingere a cererilor este de maximum 30 zile, termen care curge de ia data depunerii documentaţiei complete.

 

4.   Predarea planului de intervenţie la beneficiar/subunitate

4.1.      Planurile de intervenţie avizate sau neavizate şi adresele de răspuns se predau de către personalul desemnat din cadrul Centrului Operaţional, compartimentului Secretariat şi documente clasificate, în vederea expedierii acestora în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

4.2.      În cazul în care planul de intervenţie este avizat, un exemplar se înmânează solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia de către persoana desemnată din cadrul compartimentului Secretariat şi documente clasificate, iar în situaţia în care planul de intervenţie nu este avizat, ambele exemplare ale planului de intervenţie se înmânează solicitantului împreună cu adresa de respingere a emiterii avizului.

4.3.      În cazul în care planul de intervenţie este avizat, cel de-al doilea exemplar se trimite la subunitatea în al cărei raion de intervenţie se află obiectivul vizat. Pentru obiectivele care se află în raionul de intervenţie al unei subunităţi aparţinând altui inspectorat judeţean, o copie a planului de intervenţie se transmite subunităţii proprii care asigură timpul de răspuns cel mai mic.

4.4.      În situaţia în care solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea documentaţiilor depuse, în termen de 6 luni de la data înştiinţării, documentele respective sunt clasate şi arhivate potrivit reglementărilor în vigoare, la nivelul Centrului Operaţional.

MENŢIUNI:

1.      Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate şi eficienţă a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, pentru:

 

-      operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;

-      clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

2.      Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

3.      Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef.

4.      Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După actualizare, acesta se supune reavizării conform prevederilor prezentei proceduri.

5.      Pot întocmi planuri de intervenţie:

 

-   ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. 164/2007;

-   cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor care au obţinut certificat de competenţă în condiţiile prevăzute de lege.

6.      Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în Anexa nr.3 1a Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. 163/2007.

DISPOZIŢII FINALE:

a) Această procedură se aplică începând cu data de 10.12.2012.


Cine este online

We have 26 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII /ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

1000-1300

1000-1300

1000-1300

1000-1300

0237/611.212

0237/611.033

 0237/611.034

Fax:

0237/625.701

Documentatia tehnică în format electronic depusă în vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu și protectie civilă poate fi:

- scanată, însotită doar de semnătură electronică a investitorului/beneficiarului;

- în format *.pdf sau alte formate, însotită de semnătura electronică a investitorului / beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experti tehnici, etc.).

Documentatia poate fi depusă pe adresa de mail:   adresa inspectie ISUVN