TABEL  NOMINAL

cu rezultatele obţinute la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere Comandant Detașament I din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani

18.10.2019

 

Nr.

crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Nota la proba Interviu

Rezultatul  la proba Interviu

1.      

Mr. Gavrilă Adrian - Cristinel

8,40

Promovat

 

Notă:

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.

Eventualele contestaţii se depun la sediul unităţii organizatoare în termen de maxim 24 ore de la data afişării rezultatelor şi vor fi soluţionate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

TABEL  NOMINAL

cu rezultatele finale, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant

ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE II  la Inspecția de Prevenire

 

Nr.

crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Punctajul la proba Evaluarea dosarelor de recrutare

Nota finală la proba Interviu

Rezultatul final la proba Interviu

Punctajul rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba Interviu

NOTA FINALĂ

Rezultatul concursului

1.        

Col. DRĂGĂNESCU Gheorghe-Cătălin

2,10

7,99

Promovat

5,59

7,69

ADMIS

2.        

Col. NEACŞU Mirel

2,40

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

3.        

Mr. COSMA Robin

2,35

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

Notă:

Nota finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviu.

ANUNȚ

privind GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBEI INTERVIU

 al concursului pentru ocuparea postului de Comandant Detașament I

la Detașamentul de Pompieri Focșani

18.10.2019

 

Activitatea desfăşurată

Execută

Ora

Stabilirea detaliilor finale privind desfăşurarea probei

Comisia de concurs

08.00 - 08.15

Elaborarea documentelor de interviu şi stabilirea baremelor de apreciere pentru interviu

Comisia de concurs

08.15 – 10:00

Activităţi desfăşurate pt interviu

Comisia de concurs

Secretarul comisiei de concurs

10:00 - 10.30

Prezentarea candidaților şi efectuarea accesului la locul desfățurării probei - Biroul locțiitorului comandantului de detașament

Candidați

10.30 - 10.40

Efectuarea instructajului candidaților cu privire la modul de desfăşurare a interviului

Comisia de concurs

Secretarul comisiei

10.40 - 11.00

Desfăşurarea interviului

Comisia de concurs

Candidați

Începînd cu ora 11.00

Întocmirea tabelului cu rezultatul obţinut şi a procesului-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a interviului

Comisia de concurs

Secretarul comisiei de concurs

După finalizarea probei

Afişarea rezultatului interviului

Secretarul comisiei de concurs

După finalizarea probei

Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la rezultatul probei

Candidaţi

Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor

În termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor

Soluţionarea contestaţiilor; stabilirea rezultatelor definitive

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

În maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

Întocmirea şi semnarea procesului-verbal cu rezultatele definitive

Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Transmiterea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor către comisia de concurs

Comunicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor

Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor

După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor (dacă este cazul)

ANUNŢ PUBLICITAR

Prin prezenta, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Dornişoarei nr.10, județul Vrancea în calitate de Autoritate contractantă invită operatorii economici interesaţi să depună oferte pentru efectuarea  de reparații, după cum urmează:

  1. Reparaţie ambulanţă Volkswagen Transporter (VIN WV1ZZZ7HZCH046218), după cum urmează;

Denumire servicii

Cant.

Recondiţionare turbocompresor

1

Înlocuit filtru aer, combustibil, aer habitaclu

3

Înlocuit senzor presiune

1

Înlocuit garnitura galerie evacuare

1

Înlocuit radiator intercooler

1

Curăţare/regenerare filtru de particule, catalizator

2

Înlocuit ulei motor

7 lt.

  • Pentru evaluare suplimentară a deficiențelor tehnice, în vederea stabilirii cu exactitate a valorii reparațiilor autovehiculului, acesta poate fi vizualizat și inspectat zilnic, între orele 08.00-16.00 în perioada 07-10.10.2019 la sediul unităţii.
  • Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
  • Modalitatea de achiziție publică: achiziție directă.
  • Valoarea totală estimată a achiziției: 5350 lei fără TVA;
  • Ofertele se vor depune prin e-mail la isuvrancea@yahoo.ro, până cel târziu la data de 10.10.2019 ora 09.00.
  • Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
  • Data limită de efectuarea reparațiilor: 3 zile lucrătoare de la data comenzii.

Recepția și plata: Recepţia serviciilor prestate se va efectua în cel mult 24 ore de la data finalizării lor, la sediul prestatorului. Rezultatele recepției se vor consemna într-un proces-verbal de recepţie. Sesizarea prestatorului privind eventualele neconformități apărute la recepție sau în perioada de garanție se va efectua în baza acestui proces-verbal. Achizitorul are obligația de a efectua plata cel târziu în termen de 60 de zile calendaristice după recepția cantitativă și calitativă, în contul de trezorerie al prestatorului.

  • La preluarea autovehiculului (cu accesoriile și echipamentele din dotare) prestatorul va furniza următoarele documente: factura fiscală (semnată și ștampilată), deviz final de lucrări și manoperă, inventarul completului, dacă este cazul, declarație / certificat de conformitate, dacă este cazul, carnet service, dacă este cazul, certificat de garanție lucrări și piese folosite.

LISTĂ

cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere de ȘEF SERVICIU II  la SERVICIUL LOGISTIC întocmită în urma activităţii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs efectuată în data de 30.09.2019.

                                                           

Nr.

 crt.

Nume şi prenume  candidat înscris

Rezultatul analizei

1.      

Lt.col. HAIDUC Ștefan Marius

Nu a depus dosarul de recrutare în volum complet până la data de 20.09.2019 ora 15.00.