A N U N Ţ

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadraţi în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de Comandant Detașament I, la Detașamentul de Pompieri Focșani, prevăzut la poziția 108 în statul de organizare al unității.

 1. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidat în scopul participării la concurs:

I. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 • Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;
 • Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent;
 • Pregătirea necesară ocupantului postului:
 • Pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti”, „ştiinţe sociale”, „matematică şi ştiinţe ale naturii”.

 • Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
 • autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat nivel „Secret”, după încadrare;
 • Experienţă:
 • Vechime în muncă / din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 2 ani / 2 ani;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei /armă/ specialitatea structurii: 2 ani / -;
 • Perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 3 – 6 luni.

II. Condiţii specifice de recrutare, prevăzute de art. 32 alin. (1), alin. (2) pct. IV din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016:

 • este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la M.A.I. nr. 177/2016;
 • au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;

III. Avizul psihologic:

 • candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în cererea de înscriere la concurs.

ATENȚIE!

            La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare, atrage respingerea participării la concurs.

B. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

            - răspunde de hotărârile luate și de ordinele date în asigurarea conducerii și îndeplinirii atribuțiilor specifice subunității;

- organizează, planifică, coordonează, controlează, evaluează și aduce îmbunătățiri întregii activități a personalului subunității, pe toate direcțiile, prin subordonații nemijlociți sau în mod direct;

- organizează și conduce acțiunile de intervenție în situații de urgență pe tipuri de riscuri.

                                                                                                                                       

C. Conţinutul dosarului de recrutare:

 1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (format EUROPAS – conform anexei nr. 4);
 2. copii ale actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului şi ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs;
 3. adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
 4. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 5. adeverinţă[1] eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
 • vechimea în armă;
 • vechimea în specialitatea structurii;
 • gradul militar deţinut;
 • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
 • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
 • recompensele acordate de-a lungul carierei;
 • dacă este cercetat disciplinar;
 • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la M.A.I. nr. 177/2016;

ATENȚIE!

            În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) şi (2) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul acestuia şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs/înlocuitorul acestuia.

            Nu va fi acceptat dosarul de recrutare de către comisia de concurs, în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

D. Sinopticul desfăşurării concursului:

Concursul va consta în parcurgerea probelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 şi anume evaluarea dosarelor de recrutare şi interviul[2]. Proba interviului va avea loc în data de 18.10.2019, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, mun. Focșani, str. Dornișoarei, nr. 10. Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare se vor depune conform termenelor precizate în Graficul de desfăşurare a concursului prevăzut la litera E a prezentului anunţ.

 1. Evaluarea dosarelor de recrutare:

- are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

- aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării depuse la dosarul de recrutare în scopul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

- evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.

- candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi „promovat”.

- pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3, candidaţilor declaraţi „promovat” li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

CRITERII pentru evaluarea dosarelor de recrutare:

Nr. crt.

Criteriu de apreciere

Punctaj acordat

Observaţii

1

Vechime în armă

mai mare de 5 ani

0,25 p

Se acordă punctajul aferent marjei de vechime în care se află.

mai mare de 10 ani

0,50 p

2

Vechime în specialitatea structurii, mai mare de 5 ani

între 5 şi 8 ani

0,25 p

Se acordă punctajul aferent marjei de vechime în care se află.

peste 8 ani

0,50 p

3

Cursuri/Alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs, altele decât cele necesare pentru ocuparea postului

Organizate de instituţii de formare ale MAI ori ale celorlalte instituţii din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

0,30 p

Se însumează punctajele.

Organizate de instituţii de învăţământ sau formatori autorizaţi, din învăţământul public sau privat, precum şi cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către MAI

0,30 p

Organizate de instituţii de învăţământ sau formatori autorizaţi, din învăţământul public sau privat, precum şi cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către candidat

0,30 p

4

Obţinerea, pe întreaga perioadă a carierei profesionale, a calificativului „Foarte bun“ sau superior, cu ocazia aprecierii de serviciu/evaluării profesionale

0,20 p

5

Lipsa sancţiunilor disciplinare de-a lungul carierei

0,20 p

6

Recompense acordate de-a lungul carierei

0,30 p

7

Realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activităţii/ imaginii instituţiei

0,40 p

Evaluarea se realizează în baza documentelor verificabile, existente la dosarul de recrutare (adeverinţe, acte de studii, caracterizări etc.).

 1. Interviul:

- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

E. Graficul desfăşurării concursului:

Activitate

Termen/ Perioada/ Observaţii

Depunerea de către candidaţi a cererilor de înscriere la concurs, a CV-ului și declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul acestuia

De la data publicării anunţului până în data de 23.08.2019 (inclusiv), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 15.00

Depunerea, personal, de către candidaţi a dosarelor de recrutare în volum complet la secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul acestuia

De la data publicării anunţului până în data de 20.09.2019 (inclusiv), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 15.00

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs şi desfăşurarea probei de evaluare a dosarelor de recrutare

23 - 30.09.2019

Afişarea tabelului nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba de evaluare a dosarelor de recrutare precum şi afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

23 - 30.09.2019 la sediul I.S.U. Vrancea precum şi pe pagina de internet a instituţiei

Formularea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la proba evaluarea dosarelor de recrutare

Soluţionarea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba evaluarea dosarelor de recrutare

După soluţionarea contestaţiilor, la sediul I.S.U. Vrancea şi pe pagina de internet a instituţiei

Desfăşurarea probei interviu

În data de 18.10.2019, la sediul I.S.U. Vrancea.

Ora desfășurării probei, va fi stabilită de comisia de concurs și va fi comunicată în timp util, prin afișare la avizierul unității și pe pagina de internet a instituției

Afişarea rezultatului la proba interviu

După susţinerea probei, la sediul I.S.U. Vrancea precum şi pe pagina de internet a instituţiei

Formularea contestaţiilor la proba interviu

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la proba interviu

Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba interviu

După soluţionarea contestaţiilor, la sediul I.S.U. Vrancea şi pe pagina de internet a instituţiei

Afişarea rezultatului final al concursului

După expirarea termenului de formulare a contestaţiilor la proba interviu sau concomitent cu afişarea rezultatelor la contestaţii

F. Alte informaţii de interes:

            Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va face în timp util, prin postare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea precum şi pe pagina de internet a instituţiei;

            Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, tematica și bibliografia, se pot obține la interior 27013, 27112, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00 și de la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Str. Dornișoarei, nr. 10.

      La informaţiile cuprinse în anunţ, pot interveni modificări sau completări, caz în care acestea vor fi publicate în timp util prin afişare la sediul inspectoratului şi publicare pe pagina de internet.

G. Anexe:

Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia de concurs;

Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs;

Anexa nr. 3 Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Anexa nr. 4 Model curriculum vitae

Anuntul in format PDF

AVIZAT                                                                              AVIZAT

MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS                                   MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS

ÎNTOCMIT

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

[1] Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

[2] Se înregistrează audio şi/sau video.