BULETIN INFORMATIV

Cu datele şi informaţiile de interes public,

conform prevederilor art. 5 din Legea nr.544/2001

privind liberul acces la informaţii de interes public

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “ANGHEL SALIGNY” AL JUDEŢULUI VRANCEA este organizat si funcţionează în baza:

* H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

*Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

*Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “ANGHEL SALIGNY” AL JUDEŢULUI VRANCEA constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă s-a înfiinţat în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “ANGHEL SALIGNY” AL JUDEŢULUI VRANCEA funcţionează ca structură specializată, cu personalitate juridică destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Inspectoratul face parte din forţele de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă.

Activitatea inspectoratului, ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Administraţiei şi Internelor în teritoriu este coordonată de prefectul judeţului Vrancea.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “ANGHEL SALIGNY” AL JUDEŢULUI VRANCEA este o componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă care asigură în zona de competenţă coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

 

Structura organizatorică

În cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:

a) centrul operaţional judeţean care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
c) grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente, detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie de pompieri, de protecţie civilă şi securitate civilă şi mixte; în cadrul structurilor de intervenţie se constituie un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii;
d) structuri de suport logistic;
e) alte structuri funcţionale;
f) garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.

 

Atribuţiile structurilor funcţionale

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;

e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;

f) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

g) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
h) organizează pregătirea personalului propriu;

i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;

j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
l) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
o) organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
s) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
x) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
y) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului;
z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.
Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:
a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
c) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;
l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

 

 

 

Programul de funcţionare

Sediul inspectoratului: luni-vineri 08.00-16.00

Structurile de intervenţie: asigură permanenţa pe ture de serviciu

 

Programul de audienţe

 

 

Nr.crt.

Functia

Ziua de audienta

Intervalul Orar

1 INSPECTOR SEF LUNI 1300 - 1500
2 PRIM ADJUNCT MARTI 1300 - 1500
3 ADJUNCT MIERCURI 1300 - 1500

 

Program de lucru cu publicul:

Luni-Vineri 08:00-16:00

Joi: 16:00-18:00

 

Persoanele aflate la conducerea instituţiei publice

Inspector şef: Colonel Flaviu- Dorel CHISCOP

Prim adjunct al inspectorului şef:  Colonel Viorel BALLA

Imputernicit Adjunct al inspectorului şef:  Colonel Jenică LAZĂR

 

Ofiţer responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevazute de legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, locotenent Bîndar Paul Petruţ.

str. Dornişoarei, nr.10, Focşani, jud. Vrancea, cod postal 620087,

tel. 0237-611212

fax. 0237-625701

mobil 0755-057570

e-mail : purtator.cuvant@isujvn.ro

 

Coordonatele de contact ale instituţiei publice

 

Comanda inspectoratului şi Detaşamentul de Pompieri Focşani

 

Str. Dornişoarei, nr. 10, mun. Focşani, jud. Vrancea, cod 620087, tel. 0237.611.212, fax. 0237.625.701, e-mail : office@isujvn.ro

 

Secţia de Pompieri Adjud

 

Str. Izlaz, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea

 

Staţia de Pompieri Vidra

 

Com. Vidra, jud. Vrancea

Staţia de Pompieri Panciu

B-dul. Independenţei, nr.6,

oraş Panciu, jud. Vrancea

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil:

Sursele financiare sunt alocate de la bugetul de stat.

 

Programele şi strategiile proprii

Organizarea şi funcţionarea inspectoratului se bazează pe principiile:

a) legalităţii;

b) autonomiei;

c) împărţirii administrativ teritoriale;

d) deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii;

e) corelării cerinţelor şi resurselor;

f) cooperării şi solidarităţii în vederea:

- pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;

- realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;

- participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;

- desfăşurării pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;

- organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;

- constituirii rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Lista cuprinzând documentele de interes public ce pot fi consultate la sediul ISU Vrancea:

a) Date statistice cu privire la dinamica producerii situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă ;

b) Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea în zona de competenţă ;

c) Informatii privind mediul;

d) Avize, autorizaţii, acorduri de securitate la incendiu şi protecţie civilă ;

e) Comunicate şi buletine informative de presă.

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

Documente privind: regulamente, instrucţiuni, proceduri de lucru, planuri de organizare a activităţii, planuri de cooperare, rapoarte de intervenţie, documente de control încheiate cu prilejul verificărilor tehnice de specialitate, planuri de organizare a intervenţiei funcţie de tipuri de risc, planuri de evacuare, evidenţe nominale şi statistice pe categorii de obiective şi/sau activităţi.

 

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:


În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) şi ale art.22, alin (1) din Legea 544/2001, persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet) poate proceda astfel:

-depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului şef;

-face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau la Tribunalul Vrancea; depunerea acestei plângeri nu este condiţionată de depunerea reclamaţiei administrative.

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001ÎN ANUL 2015

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1. Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2015 ?

A1

DA

NU

X

 
2.Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
A2_1

X

b. Monitorul Oficial al României A2_2 -
c. Mass-media A2_3 -
d. Publicaţiile proprii A2_4

-

e. Pagina de Internet proprie A2_5

X

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

DA

NU

X

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2015

A4

180

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)

B1_1

-
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice B1_2 195
c. Acte normative, reglementări B1_3 -
d.   Activitatea liderilor instituţiei B1_4 -
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5 -
f. Altele (date statistice) B1_6 46

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

240

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

-
c. Numărul de solicitări înregistrate respinse, din motivul: a) informaţii   exceptate -
b) informatii inexistente 1
c) fără motiv -

d) alte motivaţii (care ?)

-
d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) -
b) modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 1
c) acte normative, reglementări -
d)   activitatea liderilor instituţiei -
e) informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 -

f) altele (se precizează care)

-
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după tipul solicitantului informaţiilor: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

1

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

240

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de adresare a solicitării: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a. pe suport de hârtie

B4_1

-
b. pe suport electronic B4_2 8
c. verbal B4_3 233
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr. 544/2001 a. rezolvate   favorabil reclamantului

C1_1

-
b. respinse C1_2 -
c. în curs de soluţionare C1_3 -
2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr. 544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

-
b. rezolvate în favoarea instituţiei C2_2 -
c. pe rol C2_3 -
D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2015

D1

-

2. Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

Nu este cazul

 Compartimentul Informare si Relatii Publice