ANUNŢ

privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2019 și ianuarie 2020

Începând cu data de 10.05.2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020, în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

În anul universitar 2019-2020 locurile scoase la concursul de admitere pentru Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”(Anexa nr.1), locurile prevăzute pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (Anexa nr.2) și locurile pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, aprobate în beneficiul M.A.I. (Anexa nr.3), sunt comune – femei și bărbați.

Repartizarea locurilor pe beneficiari se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea opțiunilor și a mediilor de admitere.

Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit procedurilor, condițiilor şi criteriilor stabilite de prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17954 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului Inspectorului General nr. 730/IG din 10.05.2019.

Activitatea se asigură de către Serviciul Resurse Umane al unității, în raport cu domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate a candidatului.

Serviciul Resurse Umane poate recruta, indiferent de beneficiar, candidați pentru:

 1. programul de studii universitare de licență ,,Drept" organizat de Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Științe Juridice și Administrative - forma de învățământ cu frecvență;
 2. instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale (excepție, candidații pentru admiterea la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă" Brașov - aviație piloți) care au alocate locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv pentru Institutul Medico-Militar.

         Candidații care vor fi declarați promovați la examenul de admitere vor încheia un angajament potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare. Un model de angajament va fi afișat la avizierul unității.

         Admiterea sau respingerea cererilor de participare la concurs a candidaților se aduce la cunoștința acestora, argumentat, pe baza de semnătură.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE RECRUTA RE A CANDIDAȚILOR

 Cererile-tip de înscriere se depun de către candidați la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, astfel:

 1. până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie - august 2019 la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza" și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;
 2. până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru sesiunea de admitere planificată în ianuarie 2020 la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu" Boldești.      

         Candidații pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

         Pentru candidații care optează pentru mai multe instituții de învățământ, în dosarele distincte, rezultatul evaluării psihologice și fișa medicală se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul, de către personalul care a realizat recrutarea.

Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile O.M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

CONDIŢII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

 Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 15. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe / în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

DOSARUL DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 3 fotografii color 3x4 cm și 1 fotografie color 9x12 cm;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

Copiile documentelor prevăzute la literele b), c), d), e) și f) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele prevăzute pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la paragraful anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licență „Drept” și „Instalații pentru construcții – pompieri”, candidații pot participa la concursul de admitere pentru o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Candidații la Institutul Medico-Militar indică în cererea de înscriere, alături de titulatura instituției, și centrul universitar pentru care optează – București (Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București) sau Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș).

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă să fraudeze sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza" pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare pana la data de 17 iunie 2019.

Candidații pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu" Boldești pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de 13 decembrie 2019.

Toate copiile actelor privind identitatea candidaților, situația școlară și medicală sunt confruntate cu originalele de lucrătorul care efectuează recrutarea.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

Candidații recrutați se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data și ora la care au fost planificați pentru susținerea evaluării, documentele și materialele necesare, locul de desfășurare) de la avizierul unității, telefonic sau de pe site-ul unității: www.isujvn.ro.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip M.A.I., care se eliberează personal candidaților în baza adresei unității de recrutare.

Candidații pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se prezintă pentru examinarea medicală specială, contracost, la Centrul de Medicină Navală Constanța anterior datei de prezentare la sediul instituției de învățământ, conform unei planificări ce va fi anunțată în timp util, această testare având caracter eliminatoriu (apt / inapt ambarcare). Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structura specializată cu mențiunea apt/promovat, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe, se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ. În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. pentru absolvenții studiilor liceale ai anului în curs, diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, notele la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale;
 3. contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2019 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/metodologia de admitere;
 4. alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

CONCURSUL DE ADMITERE

         Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii și probele de verificare a cunoștințelor (test grilă / lucrări scrise la disciplinele de concurs) desfășurate la sediile instituțiilor de învățământ.

         Tematica și bibliografia probelor de verificare a cunoștințelor sunt postate pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Probele eliminatorii

         Contravizita medicală se realizează la sediul fiecărei instituții de învățământ, potrivit graficului stabilit de către comisia de concurs.

         Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează în baza traseului practic – aplicativ:

- potrivit prevederilor Anexei nr. 3^2 din Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru admiterea la Facultatea de Pompieri și la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;

- potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr.140/2016 sau ale anexa nr. 3^1 Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, pentru admiterea Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative, precum și la instituţiile de învăţământ din M.Ap.N. care şcolarizează personal pentru M.A.I.

         Detalii suplimentare privind evaluarea performanței fizice vor fi făcute publice pe site-urile instituțiilor de învățământ (www.academiadepolitie.ro,   www.scoaladepompieri.ro ).

         Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

         La probele eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice – nu se admit contestații!

        

         Concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

         Înscrierea la concurs se realizează în zilele de 22 și 23 iulie 2019.

         Probele eliminatorii se organizează în perioada 26.07 – 03.08.2019 conform planificării stabilite prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.

         Probele de verificare a cunoștințelor se susțin în perioada 06-08.08.2019 conform graficului publicat de instituția de învățământ.

         Concursul de admitere la instituțiile de învățământ ale MApN care școlarizează personal pentru MAI

         Probele eliminatorii se organizează în perioada 10 - 14 iulie 2019, ora 07:00 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” potrivit graficului/calendarului ce va fi postat în timp util pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ și la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.

         Înscrierea la concurs și probele de verificare a cunoștințelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Planificările, ponderile notelor în mediile de admitere, precum și alte informații sunt postate pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

         Concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

         Înscrierea la concurs, probele eliminatorii, proba de verificare a cunoștințelor se organizează și se desfășoară în perioada 10 - 23 ianuarie 2020, conform graficului publicat de instituția de învățământ. Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test grilă la disciplina matematică.

ALTE INFORMAȚII UTILE

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Candidații declarați admis încheie angajamente prin care se obligă ca după absolvirea școlii să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unitățile în care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreținere efectuate de M.A.I. pe timpul școlarizării în cazul în care sunt îndepărtați din instituția de învățămant pentru lipsă de interes la învățătura sau pentru abateri disciplinare, ori încetează școlarizarea la cerere, precum și în eventualitatea că nu-și respectă obligația de îndeplini serviciul în condițiile de mai sus.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.

Informaţii privind graficul admiterii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate pe site-ul www.academiadepolitie.ro.

         Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

În funcţie de cifrele de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului, precum şi de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.

Informații suplimentare privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediile instituțiilor de învățământ pentru susținerea concursului de admitere, valoarea taxei de înscriere, etapele și probele de concurs, tematica și bibliografia, pot fi accesate pe adresele web ale instituțiilor de învățământ: www.mai.gov.ro, www.igsu.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro.

De asemenea, pentru relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ pentru formarea personalului din cadrul M.A.I., cei interesați se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea cu sediul în mun. Focșani, str. Dornişoarei nr. 10, Telefon: 0237/611212 – interior 27113, 27013.

INSPECTOR   ȘEF

     

Anuntul complet (cu anexele 1, 2 si 3) in format PDF

Model de angajament