ANUNŢ

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești

- sesiunea aprilie – iulie 2024

         Secțiunea I - Generalități

        Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea aprilie – iulie 2024.

        Pentru această sesiune, locurile aprobate la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești sunt următoarele:

Specialitatea/ calificarea

Nr. locuri

          Total

Din care

Romi

     Minorităţi

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă

275

2

-

Subofițer administrativ

25

-

-

     

     Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU/alți beneficiari se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

     CALENDARUL ADMITERII:

     24 aprilie - 14 mai – depunere cereri înscriere (on-line)

     21 mai – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare

 • evaluarea psihologică a candidaților se realizează conform planificării întocmite de către Centrul de Psihosociologie al MAI împreună cu unitățile de recrutare

     25 –  31 mai – evaluarea performanțelor fizice

     15 iunie – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

     19 iunie – 12 iulie - examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)

     19 iulie – termenul de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ

    Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 1 la prezentul anunț), precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa nr. 2 la prezentul anunț), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare - resurseumane@isujvn.ro, în perioada 24 aprilie - 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

    La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidatului codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, precum și centrul zonal la care este arondat,  o scanează și o comunică la adresa de e-mail indicată de candidat, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

 

    Secțiunea II - Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

     Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

     Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

     Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 1.  copia diplomei echivalente obținută în străinătate;
 2.  traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 3.  atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

 

Secțiunea III - Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

     Secțiunea IV - Documente necesare pentru recrutare

     Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea până la data de 21 mai 2024, ora 16:00, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere, în original (Anexa nr. 1 la prezentul anunț);
 2. diploma de bacalaureat (copie);
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia (îndrumar întocmire – anexa nr. 5 la prezentul anunț)
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. 1 fotografie color 9x12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 11. adeverința medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020) sau Anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 12. consimțământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020) sau Anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 13. adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate (modelul prevăzut de Anexa nr. 5 la OMAI nr. 105/2020, care se întocmește DUPĂ proba scrisă!);
 14. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3 la prezentul anunț);
 15. extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar (doar în situația nedepunerii consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar odată cu cererea de înscriere);
 16. documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor (dacă este cazul, inclusiv declarația prevăzută la anexa nr. 3 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 - disponibilă pe site-ul MAI);
 17. documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale O.M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul);

     Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată din cadrul compartimentului cu sarcini de recrutare și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

     Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

     Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

     Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

     Candidații etnici care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică, constituită potrivit legii.

     Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

     Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

 

     Secțiunea V - Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică

     Evaluarea psihologică

     Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

     Susținerea probelor de admitere

     Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.

     Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25 –  31 mai 2024, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024.

    Proba de evaluarea performanței fizice constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ prevăzut în Anexa 3^2 la O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

     Proba de evaluare a cunoștințelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică din programa M_tehnologic, conform tematicii și bibliografiei aprobată pentru această sesiune de admitere.

    Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluare a performanței fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituției și la avizierul acesteia.

     În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

    Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

    Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa office@scoaladepompieri.ro în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute și se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.

    Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

 1. erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;
 2. rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
 3. înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
 4. locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

 

Secțiunea VI - Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 19 iunie  – 12 iulie 2024.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

 

Secțiunea VII - Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

    În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

    Frauda sau tentativa de fraudă a examenului, dovedite, se soluționează de responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs și întocmirea unui proces-verbal.

    Constituie fraude specifice probei de evaluare a cunoștințelor următoarele:

 1. copiatul;
 2. obținerea răspunsului, sub orice formă, de la o altă persoană;
 3. distribuirea răspunsului altui candidat, sub orice formă;
 4. utilizarea altor coli de hârtie decât testele, ciornele și foile de răspuns distribuite de supraveghetori;
 5. utilizarea oricăror mijloace de calcul/de comunicare sau a dispozitivelor cu ajutorul cărora s-ar putea frauda proba;
 6. orice altă situație care conduce la fraudarea probei.

    Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

    Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești, până la data de 19 iulie 2024.

   Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

   Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea cu sediul 2 din mun. Focșani, str. Anghel Saligny nr. 10, Telefon: 0237/611212 – interior 27111, 27013 sau pot consulta site-ul unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro).

    Prezentul anunț contine 7 anexe.

Anexa nr. 1 - Cerere tip de înscriere

Anexa nr. 2 - Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar

Anexa nr. 3 - Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice

Anexa nr. 4 - Adeverinta medic familie și Consimtamant informat                          

Anexa nr. 5 - Îndrumar pt întocmirea autobiografiei

Anexa nr. 6 - Tabel cu rudele candidatului

Anexa nr. 7 - Angajament institutii învatamant (spre informare, se va completa doar de către candidații declarați ”admis”)

 

INSPECTOR ŞEF

ANUNŢ

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

 - sesiunea iulie – august 2024  -

 

       Secțiunea I - Generalități

     Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2024 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

      Pentru sesiunea iulie – august 2024, locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/facultăți/programe de studii, conform Anexei nr. 1 la prezentul anunț.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

      Cererea-tip de înscriere (Anexa nr. 2 la prezentul anunț), precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul anunț, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare - resurseumane@isujvn.ro, până la data de 19.05.2024, inclusiv în zilele de sămbătă și duminică.

      Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

      ! Candidații au obligația de a urmări informațiile cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ pentru care optează.

 

       Secțiunea II - Condiții de recrutare

      Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

      Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, în urma susținerii examinării medicale și a evaluării psihologice, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

      Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

     

        Secțiunea III - Criterii specifice

      Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară - verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

      Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

 

       Secțiunea IV - Documente necesare pentru recrutare

      În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

      Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene respectiv la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere – Anexa nr. 2 la prezentul anunț;
 2. diploma de bacalaureat (copie); candidații care finalizează studiile liceale în anul 2024 vor depune o adeverință care să ateste că au absolvit studiile liceale și sunt înscriși la examenul de bacalaureat;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia (întocmită conform îndrumarului atașat - Anexa nr. 7 la prezentul anunț );
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexa nr. 8 la prezentul anunț);
 10. cazierul judiciar;
 11. 3 fotografii color 3x4 cm și 1 fotografie color 9x12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 12. adeverință medicală eliberată de medicul de familie (Anexa nr. 5 la prezentul anunț);
 13. consimțământul informat (Anexa nr. 6 la prezentul anunț);
 14. adeverință medicală privind concluziile examinării medicale (Anexa nr. 5 la O.M.A.I. nr. 105/2020);
 15. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4 la prezentul anunț).

      * Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului, care se depune odată cu cererea de înscriere (model în Anexa nr. 3 la prezentul anunț). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

      Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificare.

      Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

     Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutare şi selecţie, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

     Candidaţii la concursurile de admitere pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al județului Vrancea până la data de 11.06.2024, ora 16:00.

 

      Secțiunea V - Susținerea probelor eliminatorii, evaluarea psihologică și examinarea medicală

      Proba de evaluare a performanței fizice se susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 10-14 iulie 2024, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

      În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la O.M.A.I. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la O.M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

        La proba de evaluare a performanței fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

        Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

       Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

      Secțiunea VI - Dispoziții finale

      Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

       În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

      Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/dispozițiile/ metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin postare pe site-ul instituțiilor de învățământ.

      Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

     Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

      Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoraului pentru Situaţii de Urgență „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea cu sediul 2 din mun. Focșani, str. Anghel Saligny nr. 10, Telefon: 0237/611212 – interior 27111, 27013 sau pot consulta site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră).

       Prezentul anunț conține 9 anexe.

      Anexa nr. 1 – Numărul de locuri la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și S.R.I. care pregătesc personal pentru M.A.I., în anul școlar/universitar 2024 - 2025

      Anexa nr. 2 - Cerere tip de înscriere

      Anexa nr. 3 – Consimțământ solicitare cazier judiciar

     Anexa nr. 4 - Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice

      Anexa nr. 5 - Adeverința medic familie

      Anexa nr. 6 – Consimțământ informat

      Anexa nr. 7 - Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

      Anexa nr. 8 - Tabel cu rudele candidatului

      Anexa nr. 9 - Angajament instituții învățământ

 

INSPECTOR ŞEF

ANUNȚ

         În completare la anunțul nr. 4743995 din 15.11.2023 privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere sesiune noiembrie 2023-februarie 2024 la Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti vă aducem la cunoștință următoarele:
         1) Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data postării anunțului cu rezultatele evaluării (15.11.2023) la ISU Vrancea prin transmiterea acestora prin e-mail la adresa resurseumane@isujvn.ro , sau depunerea acestora la sediul unității.
        2) Contestația se formulează în scris, în nume propriu, și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și codul numeric personal al candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat, motivele pe care se întemeiază contestația și semnătura contestatarului, în caz contrar fiind incidente dispozițiile art. 20 alin. (8) din OMAI nr. 23/2015 1 , cu modificările și completările ulterioare.

 

[1] Contestaţia care nu îndeplineşte cerinţele referitoare la termenul de depunere, datele de identificare, formularea în nume propriu şi motivarea de fapt se respinge fără a analiza cauza pe fond.