BULETIN INFORMATIV NR. 1 DIN 2022

cu datele și informațiile de interes public, conform prevederilor art. 5

din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

 • O.G. nr. 88/2001, privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată cu Legea nr. 363/2002 şi ulterior prin O.U.G. nr. 25/2004, aprobată prin Legea nr.329/2004;
 • O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;
 • H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii - cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă;

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

În cadrul inspectoratului se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:

 1. a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 2. b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
 3. c) structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
 4. d) subunităţi de intervenţie organizate ca grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, pichete de pompieri, de protecţie civilă şi mixte, având în componenţă un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii, precum şi alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;
 5. e) structuri de suport logistic;
 6. f) alte structuri funcţionale.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 2. b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 4. d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
 5. e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 6. f) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
 7. g) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 8. h) organizează pregătirea personalului propriu;
 9. i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie abunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
 10. j) controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
 11. k) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 12. l) stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
 14. n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 15. o) organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
 16. p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
 17. q) participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 18. r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 19. s) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 20. t) controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 21. u) constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 22. v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 23. w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 24. x) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
 25. y) încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;
 26. z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
 2. b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
 3. c) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
 4. d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 5. e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 6. f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 7. g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
 8. h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
 9. i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
 10. j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
 11. k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale şi al medicinei de urgenţă a dezastrelor;
 12. l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

 

III. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

 

Inspector şef - colonel ing. CHISCOP Flaviu Dorel

 • • Telefon: 0237 611 212 int. 27000
 • • Email: inspectorsef.isu.vn@mai.gov.ro;

  Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

Prim adjunct al inspectorului şef – colonel SOARE Cristian

 • • Telefon: 0237 611 212 int. 27001
 • • Email: cristian.soare@isujvn.ro;

  Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

Î. Adjunct al inspectorului şef – Locotenent colonel  RĂDUȚĂ Costel

 • • Telefon 0237 611 212 int. 27002

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes publicpurtător de cuvânt

căpitan OLARU Florin Gigi

 • • Telefon: 0755 057 570 
 • • Email: office@isujvn.ro;

  Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

 

IV. COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Sediul : municipiul Focșani, strada Dornișoarei nr. 10, jud. Vrancea

Telefon /fax: 0237 611 212 /0237 625 701

Adrese de e-mail: office@isujvn.ro;  Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

Pagină web: www.isujvn.ro   

Pagina facebook: ISU Vrancea

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

 

Programul de funcționare pentru activitatea de relații cu publicul în domeniul avizării/autorizării:

Asistență tehnică

LUNI - VINERI: 08:00 – 16:00

Depunere documentații/Eliberare avize/Autorizații

LUNI, MARȚI, JOI, Vineri: 08:30 – 16:30

MIERCURI: 08:30 -18:30

Telefon: 0237 611 033 / 0237 611 034

Fax: 0237 625 701

Programul de funcţionare pentru activităţile de relaţii cu publicul în domeniul resurselor umane:

LUNI – VINERI: între orele 09:00 – 15:00

 

V. PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Inspector şef – colonel ing. CHISCOP Flaviu Dorel

 • LUNI între orele 11:00 – 13:00

Prim adjunct al inspectorului şef – colonel SOARE Cristian

 • MARȚI între orele 11:00 – 13:00

Adjunct al inspectorului şef –colonel MOCANU Constantin - Silviu

 • MIERCURI între orele 11:00 – 13:00

Șef Serviciu Resurse Umane

 • JOI între orele 11:00 – 13:00

 

VI. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea este ordonator terţiar de credite, în subordinea ordonatorului secundar de credite reprezentat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Surse de finanţare: bugetul de stat, donaţii şi sponsorizări.

Bugetul şi situaţia plăţilor efectuate de instituţie se regăsesc pe site-ul inspectoratului la secţiunea „Cheltuieli inspectorat”.

Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2021

Clasificația

bugetară

Execuție

2017

Execuție

2018

Execuție

2019

Execuție

2020

Execuție

2021

Capitolul 61.01.05

 

 

 

 

 

Titlul I

24.464.600

30.491.040

36.206.100

42.951.400

42.789.400

Titlul II

1.066.321

944.072

794.567

1.095.612

1.768.177

Titlul IX

 

 

 

 

 

Titlul XI

 

 

 

 

 

Titlul XIII

12.524

-

12.808

527.731

17.079.307

Capitolul

61.01.06

 

 

 

 

 

Titlul VI

6964

 

 

 

-

Titlul IX

280.935

240.920

239.225

268.281

204.410

 

VII. PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII

 • prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
 • colaborarea cu alte instituţii privind respectarea legislaţiei specifice managementului situaţiilor de urgenţă.
 • accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru finanţarea dotării cu autospeciale, mijloace şi echipamente tehnice necesare intervenţiei;
 • organizarea de campanii media privind pregătirea populaţiei în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă şi adoptării unui comportament adecvat pe timpul manifestării acestora;
 • parteneriate cu societatea civilă, asociaţii non-profit, ONG-uri, mass- media, etc.

 

VIII. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Acte normativee care reglementează organizarea şi funcţionarea ISU „ANghel Saligny” al judeţului Vrancea, precum şi a structurilor subordonate;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor funcţionale ale inspectoratului, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

IX. LISTA CUPRINZÂND CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 1. Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului general şi şefilor unităţilor subordonate;
 2. Planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă;
 3. Programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu;
 4. Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
 5. Informări privind situaţia înzestrării şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort destinate îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 6. Documentaţie privind ofertele de produse / lucrări / servicii;
 7. Contracte de achiziţii;
 8. Situaţii centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
 9. Planul de reparaţii-conservare pentru bunurile materiale;
 10. Planul cu necesarul de materiale pentru activităţile de reparaţii şi întreţinere;
 11. Documente privind stadiul realizării programelor de investiţii şi înzestrare;
 12. Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii;
 13. Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace şi materiale specifice;
 14. Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare;
 15. Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă ;
 16. Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de protecţia mediului;
 17. Dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă;
 18. Instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;
 19. Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile;
 20. Propuneri de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli;
 21. Disponibilul creditelor bugetare angajate;
 22. Documentele justificative aferente plăţilor prin casierie;
 23. Documente vizând asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării alegerilor locale, parlamentareşi pentru preşedinţie, respectiv organizarea de referendum-uri;
 24. Studii de diagnoză şi prognoză în domeniul resurselor umane;
 25. Date cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război;
 26. Ştate de personal şi de funcţii;
 27. Fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor;
 28. Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului;
 29. Registre şi rapoarte de evaluare specifice activităţii de psihologie;
 30. Documente privind elaborarea şi implementarea proiectelor de comunicaţii şi informatică;
 31. Documente privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări pentru activitatea de informatică şi comunicaţii de date;
 32. Documente privind intervenţiile tehnice la echipamentele informatice;
 33. Documente privind solicitările, distribuţia, transferul şi retragerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din categoria/componenţa echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date;
 34. Documente privind solicitările şi distribuţia de materiale consumabile şi/sau de întreţinere a echipamentelor;
 35. Documente privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor;
 36. Răspunsuri la petiţii si memorii;
 37. Documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţii de prevenire;
 38. Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire;
 39. Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivelor Europene;
 40. Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivei 2008/114/CE, privind protecţia infrastructurii critice europene;
 41. Programul logistic;
 42. Proiecte de programe anuale şi multianuale de acţiuni sau strategii;
 43. Proiecte pentru contracte de furnizare de produse, prestare de servicii sau lucrări;
 44. Proiecte acte adiţionale de modificare a unor clauze contractuale;
 45. Angajamente globale şi individuale cât şi ordonanţările pentru produsele şi serviciile contractate/recepţionate;
 46. Situaţii privind înzestrarea cu tehnică;
 47. Situaţia centralizatoare privind necesarul de reparaţii a tehnicii;
 48. Norme de consum carburanţi pentru autospecialele de stins incendii nou intrate în înzestrarea ISU „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea;
 49. Situaţia privind evidenţa materialelor periculoase;
 50. Proceduri de lucru pe linie de adăpostire, (adăposturi şi puncte de comandă de protecţie civilă);
 51. Proceduri de lucru pe linie de asanare pirotehnică;
 52. Planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;
 53. Secţiuni din planuri naţionale de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear, urgenţă radiologică şi radioactivă;
 54. Plan de înştiinţare, prealarmare şi alarmare al ISU „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea;
 55. Planurile judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;
 56. Adrese, informări şi sinteze privind activitatea componentelor CJSU Vrancea;
 57. Informări şi sinteze prezentate în cadrul şedinţelor ordinare/ extraordinare ale CJSU Vrancea;
 58. Adrese şi solicitări transmise componentelor CJSU Vrancea; privind întocmirea Planului anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare şi a Planului de activităţi al CJSU Vrancea
 59. Planul roşu de intervenţie la nivel judeţean;
 60. Centralizatoare privind gradul de pregătire pentru intervenţie a ISU Vrancea în domeniul Asistenţei medicale de urgenţă;
 61. Planificarea cadrelor militare, precum şi a persoanelor din alte structuri la cursurile de specialitate în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
 62. Centralizator forţe şi mijloace specifice SMURD;
 63. Situaţii privind capacitatea de răspuns a echipajelor din structura SMURD;
 64. Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă;
 65. Direcţiile de acţiune stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice domeniului de activitate;
 66. Situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 67. Studii privind analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi prognoze privind tendinţele de evoluţie a situaţiei operative;
 68. Planul de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel judeţean;
 69. Documente privind reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii;
 70. Corespondenţă cu privire la avizarea pentru legalitate a contractelor, înţelegerilor şi altor acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii;
 71. Corespondenţa cu parchetele şi celelalte autorităţi administrative jurisdicţionale;
 72. Documente justificative, declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;
 73. Documente de evidenţă contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fişe de cont, jurnale, balanţe de verificare;
 74. Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 75. Documente referitoare la deschiderea de credite, modificările şi virările de credite bugetare şi evidenţa creditelor bugetare aprobate;
 76. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi documente şi analize necesare pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;
 77. Documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasările în ţară şi străinătate;
 78. Sinteza documentară;
 79. Strategia de comunicare şi relaţii publice;
 80. Planul de comunicare la nivel judetean;
 81. Rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;
 82. Analize lunare şi anuale cu Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 83. Formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.

 

X. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

 În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) şi ale art.22, alin (1) din Legea 544/2001, persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet) poate proceda astfel:

 • Depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului şef;
 • Face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, depunerea acestei plângeri nu este condiţionată de depunerea reclamaţiei administrative.

 

Responsabil Legea nr. 544/2001

Căpitan OLARU Florin