ANUNŢ

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024

 

         

Secțiunea I - Generalități

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Pentru această sesiune, locurile aprobate la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești sunt următoarele:

Specialitatea/ calificarea

Nr. locuri

          Total

Din care

Romi

       Minorităţi

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă

275

2

-

Maistru militar auto

25

-

-

 

Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU/alți beneficiari se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

CALENDARUL ADMITERII:

18 Octombrie - 05 Noiembrie – depunere cereri înscriere (on-line)

24 Noiembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare

24 Noiembrie – data până la care se finalizează evaluarea psihologică

07 –  13 Decembrie – evaluarea performanțelor fizice

16 Decembrie – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

20 Decembrie – 25 Ianuarie 2024 - examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)

02 Februarie 2024  – termenul de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ

Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 1 la prezentul anunț), precum și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa nr. 2 la prezentul anunț), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare - resurseumane@isujvn.ro, în perioada 18 octombrie - 05 noiembrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidatului codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, precum și centrul zonal la care este arondat,  o scanează și o comunică la adresa de e-mail indicată de candidat, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Secțiunea II - Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 1. copia diplomei echivalente obținută în străinătate;
 2. traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 3. atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

Secțiunea III - Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Secțiunea IV - Documente necesare pentru recrutare

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea până la data de 24 noiembrie 2023, ora 16:00, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere, în original (Anexa nr. 1 la prezentul anunț);
 2. diploma de bacalaureat (copie);
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia (îndrumar întocmire – anexa nr. 5 la prezentul anunț)
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. 1 fotografie color 9x12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 11. adeverința medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020) sau Anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 12. consimțământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020) sau Anexa nr. 4 la prezentul anunț;
 13. adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate (modelul prevăzut de Anexa nr. 5 la OMAI nr. 105/2020, care se întocmește DUPĂ proba scrisă!);
 14. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3 la prezentul anunț);
 15. extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar (doar în situația nedepunerii consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar odată cu cererea de înscriere);
 16. documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor (dacă este cazul, inclusiv declarația prevăzută la anexa nr. 3 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 - disponibilă pe site-ul MAI);
 17. documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale O.M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul);

Copiile documentelor prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată din cadrul compartimentului cu sarcini de recrutare și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

Candidații etnici care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică, constituită potrivit legii.

Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor.

Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

Secțiunea V - Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 24 noiembrie 2023, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Susținerea probelor de admitere

Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 07 –  13 decembrie, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023.

Proba de evaluarea performanței fizice constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ prevăzut în Anexa 3^2 la O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică din programa M_tehnologic, conform tematicii și bibliografiei aprobată pentru această sesiune de admitere.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluare a performanței fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituției și la avizierul acesteia.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa office@scoaladepompieri.ro în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute și se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:

 1. erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;
 2. rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
 3. înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute;
 4. locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.

 

Secțiunea VI - Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 20 decembrie  – 25 ianuarie 2024.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Secțiunea VII - Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Frauda sau tentativa de fraudă a examenului, dovedite, se soluționează de responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs și întocmirea unui proces-verbal.

Constituie fraude specifice probei de evaluare a cunoștințelor următoarele:

 1. copiatul;
 2. obținerea răspunsului, sub orice formă, de la o altă persoană;
 3. distribuirea răspunsului altui candidat, sub orice formă;
 4. utilizarea altor coli de hârtie decât testele, ciornele și foile de răspuns distribuite de supraveghetori;
 5. utilizarea oricăror mijloace de calcul/de comunicare sau a dispozitivelor cu ajutorul cărora s-ar putea frauda proba;
 6. orice altă situație care conduce la fraudarea probei.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești, până la data de 02 februarie 2024.

Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea cu sediul 2 din mun. Focșani, str. Anghel Saligny nr. 10, Telefon: 0237/611212 – interior 27111, 27013 sau pot consulta site-ul unității de învățământ (www.scoaladepompieri.ro).

Prezentul anunț contine 7 anexe.

Anexa nr. 1 - Cerere tip de înscriere

Anexa nr. 2 - Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar

Anexa nr. 3 - Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice

Anexa nr. 4 - Adeverinta medic familie și Consimtamant informat                            

Anexa nr. 5 - Îndrumar pt întocmirea autobiografiei

Anexa nr. 6 - Tabel cu rudele candidatului

Anexa nr. 7 - Angajament institutii învatamant (spre informare, se va completa doar de către candidații declarați ”admis”)